Všeobecné nákupní podmínky Frentech Aerospace s.r.o.
 1. Obecná ustanovení
  Níže uvedené podmínky nákupu platí všeobecně. Obchodní podmínky dodavatele jsou uznatelné pouze za předpokladu, že jejich platnost byla písemně potvrzena odpovědným pracovníkem firmy Frentech Aerospace s.r.o. Podmínky nákupu Frentech Aerospace s.r.o. platí také pro všechny budoucí dodavatele nebo výkony dodavatelů a to až do termínu platnosti nových podmínek.
 2. Uzavření smlouvy a její změny
  Objednávky, uzavření smluv, jakékoli jejich změny a doplňky jakož i odvolání dodávek musí být podány pouze v písemné formě. Objednávky a odvolání dodávek mohou být zaslány jakýmkoli médiem pro přenos dat (e-mail, fax apod.). Je-li odvolání dodávky dohodnuto ústně, musí být následně potvrzeno písemně. Platnost předchozího odstavce tím zůstane nedotčena. Ústní dohovory po uzavření smlouvy, zejména dodatečné změny a doplňky nákupních podmínek jakož i související dohody jakéhokoli druhu jsou rovněž platné pouze na základě písemného potvrzení ze strany Frentech Aerospace s.r.o. Dohodnuté ceny jsou závazné a lze je změnit pouze v případě, kdy bude písemně dohodnuto jinak. Nepotvrdí-li dodavatel objednávku do dvou týdnů od jejího doručení, je Frentech Aerospace s.r.o. oprávněna ji zrušit. Odvolání objednávky se stává závazné, jestliže dodavatel do 5 pracovních dnů od jeho doručení písemně nesdělí firmě Frentech Aerospace s.r.o. své stanovisko. Součástí smlouvy (objednávky) jsou požadavky na kvalitu nakupovaného produktu, související dokumentaci, podmínky jeho výroby, kontroly, balení a dodání. Dodavatel je povinen umožnit přímý přístup určených pracovníků Frentech Aerospace s.r.o. nebo jeho zákazníků a dohlédacích orgánů do všech zařízení souvisejících s realizací objednávky, a ke všem souvisejícím záznamům. Současně je povinen zajistit přístup zmíněných subjektů i do souvisejících zařízení subdodavatelů, zainteresovaných na realizaci zakázky. Výhrady k této povinnosti je nutné uplatnit předem a to ještě před podpisem smlouvy resp. potvrzením objednávky. V případě, že z důvodu změny požadavků trhu musí dojít k posunutí či odložení dodávek ze strany dodavatele, musí dodavatel takové změny dodacích termínů akceptovat. Posunutí nebo odložení dodávek je možné maximálně o 6 měsíců. Po uplynutí této doby společnost Frentech Aerospace s.r.o. předmět objednávky odebere. Oznámení o posunutí dodávek anebo odložení dodávek musí být ze strany Frentech Aerospace s.r.o. sděleno dodavateli písemně. Z odložení anebo posunutí dodávek nevznikají dodavateli žádné nároky na jakékoli odškodnění.
 3. Dodávka
  Odchylky od objednávek a smluvních ujednání, včetně změn procesů, technologií, výrobního zařízení, výrobních prostor, subdodavatelů a jiných skutečností, které by mohly mít vliv na kvalitu dodávky, jsou přípustné pouze na základě předchozího písemného souhlasu Frentech Aerospace s.r.o. Produkty identifikované při realizaci zakázky jako neshodné, musí být dodavatelem neprodleně písemně oznámeny odpovědnému zástupci Frentech Aerospace s.r.o. Pouze odpovědný zástupce Frentech Aerospace s.r.o. je kompetentní rozhodnout o dalším nakládání (schválení, oprava apod.) s tímto produktem. O postupech nakládání s neshodným produktem vedou obě strany písemné záznamy. Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Rozhodující pro splnění termínu nebo lhůty je příjem zboží ve Frentech Aerospace s.r.o.
  Pokud dodavatel provádí instalaci nebo montáž a není-li dohodnuto jinak, nese všechny potřebné náklady s tím spojené jako například cestovní náklady, náklady na potřebné pořízení nástrojů, nářadí, speciálního vybavení apod. Nejsou-li sjednané termíny dodrženy, potom se postupuje v souladu s potvrzenou objednávkou (smlouvou). Předpokládá-li dodavatel těžkosti a obtíže týkající se např. technologie zpracování, zásobení materiálem apod., které by mohly ovlivnit kvalitu a termín dodávky, musí o tom bez zbytečného prodlení informovat odpovědného pracovníka Frentech Aerospace s.r.o.

  Bezvýhradné přijetí zpožděné dodávky nebo výkonu neznamená vzdání se nároků na náhradu nákladů spojených s nedodržením termínů. Výše náhrady může být až do hodnoty škody, kterou společnost Frentech Aerospace s.r.o. v důsledku zpoždění dodávky utrpěla. Částečné dodávky jsou zásadně nepřípustné. Výjimky platí pouze na základě souhlasu odpovědného pracovníka Frentech Aerospace s.r.o. nebo je-li tak stanoveno ve smlouvě. Pro počty kusů, rozměry a další požadované parametry dodávky jsou rozhodující hodnoty zjištěné vstupní kontrolou a následnou kontrolou, které jsou provedeny pracovníkem Frentech Aerospace s.r.o. Na software, který přísluší k obsahu dodávky, včetně dokumentace k němu, má společnost Frentech Aerospace s.r.o. práva k jeho používání. K zajištění svého provozu může společnost Frentech Aerospace s.r.o. pořizovat kopie software a to i bez výslovného svolení dodavatele. Dodavatel je povinen vést a udržovat záznamy o všech operacích, které byly na produktu provedeny vč.
  realizovaných kontrol (zkoušek, testů apod.). Tyto záznamy musí svými náležitostmi splňovat požadavky důkazního materiálu. Na požádání Frentech Aerospace s.r.o. je dodavatel povinen umožnit přístup k těmto záznamům případně předat mu jejich kopii. Dokumenty a záznamy, vzniklé v rámci realizace zakázky, je dodavatel povinen uchovat po dobu nejméně 10 let od data poslední dodávky nebo podle požadavků Frentech Aerospace s.r.o. Dodavatel musí zajistit, aby tyto dokumenty a záznamy byly po celou dobu jejich uchování dohledatelné a čitelné.
 4. Vyšší vůle
  Vyšší vůle, pracovní spory, nezaviněná poškození provozu podniku, nepokoje, úřední opatření a jiné neodvratné události opravňují společnost Frentech Aerospace s.r.o., bez újmy na jejich vlastních právech, celkem nebo částečně odstoupit od smlouvy, a to tehdy, pokud by tyto závažné okolnosti měly nezanedbatelné trvání nebo by vedly k významnému omezení potřeb a zájmů společnosti.
 5. Fakturace
  Pro fakturaci jsou platné údaje obsažené v objednávce vystavené společností Frentech Aerospace s.r.o. Forma a obsah faktury se řídí aktuálně platnými právními a ostatními předpisy.
 6. Cena
  Není-li zvláštní dohodou stanoveno jinak, rozumí se cenou hodnota zboží včetně jeho proclení a balení. Cena neobsahuje daň z přidané hodnoty. Dodavatel nese věcnou odpovědnost za zboží až do okamžiku přejímky zboží odpovědným pracovníkem Frentech Aerospace s.r.o. nebo do jeho převzetí pověřenou osobou na místě, na které má být dodávka podle smlouvy doručena.
 7. Platební podmínky
  Není-li zvláštní dohodou stanoveno jinak, je splatnost faktury vymezena 30 dny od data jejího vystavení.
 8. Nároky z vad dodávky a vrácení dodávky
  Převzetí zboží se uskuteční za předpokladu, že dodaný produkt nevykazuje žádné nedostatky oproti požadavkům. Společnost Frentech Aerospace s.r.o. je oprávněna kontrolovat předmět smlouvy (objednávky) a odhalené neshody bezodkladně postihovat v souladu s právními a ostatními předpisy a smluvním ujednáním. Při řešení věcných a právních neshod dodávek se uplatňují ustanovení právních a ostatních předpisů příp. ustanovení smlouvy. Frentech Aerospace s.r.o. má právo zvolit způsob následného řešení vadné dodávky. Dodavatel toto právo má pouze v případě, jestliže v důsledku rozhodnutí učiněného ze strany Frentech Aerospace s.r.o. a/nebo jeho následného konání došlo k porušení zákona, smlouvy nebo jsou-li pro toto konání dodavatele splněny zákonné předpoklady. Jestliže dodavatel bezodkladně nezahájil plnění požadavků Frentech Aerospace s.r.o. na odstranění neshod nebo je nesplnil, přísluší společnosti Frentech Aerospace s.r.o. ve vážných případech právo, zvláště za účelem odvrácení akutního nebezpečí či vyhnutí se větším škodám, na náklady dodavatele podniknout kroky vedoucí k zajištění požadavků zákazníka. Nároky za věcné nedostatky se promlčují po uplynutí dvou let od termínu převzetí dodávky společností Frentech Aerospace s.r.o. Při právních nedostatcích odpovídá dodavatel za plnění nároků třetí strany, které vůči společnosti Frentech Aerospace s.r.o. uplatňuje její odběratel. U právních nedostatků platí promlčecí lhůta 10 let. Jestliže byl produkt opraven, přepracován nebo byl dodán náhradní produkt, začíná promlčecí lhůta znova běžet od okamžiku, kdy dodavatel splnil požadavky společnosti Frentech Aerospace s.r.o. Jestliže společnosti Frentech Aerospace s.r.o. vzniknou v důsledku vadné dodávky dodatečné náklady, zejména náklady na transport, pracovní, materiálové náklady nebo dodatečné náklady na kontrolu, je oprávněna tyto náklady přenést na vrub dodavatele. Jestliže budou společnosti Frentech Aerospace s.r.o. jeho zákazníkem vráceny výrobky v důsledku neshod způsobených dodavatelem, nebo v jejich důsledku bude snížena jejich cena nebo budou vůči Frentech Aerospace s.r.o. právo podniknout vůči dodavateli příslušné kroky, přičemž pro uplatnění těchto práv společnosti Frentech Aerospace s.r.o. se nestanovují žádné lhůty. Společnost Frentech Aerospace s.r.o. je oprávněna požadovat od dodavatelů náhradu dodatečných  nákladů, které musí plnit vůči svým zákazníkům, a které vznikly v důsledku neshodné dodávky od  dodavatele.
 9. Ručení za produkt
  Dodavatel ručí za jakost produkt po dobu 24 měsíců od jeho převzetí společností Frentech Aerospace s.r.o. V případě, že ze strany odběratele Frentech Aerospace s.r.o. budou uplatněny nároky za vadnou dodávku (náhrada dodávky, oprava, dopravní náklady aj.), je dodavatel povinen podílet se na uspokojení těchto nároků. Tento požadavek platí pouze tehdy, je-li prokázáno zavinění dodavatele. Jestliže je dodavatel odpovědný za neshodu, která je příčinou škody, je důkazní břemeno na jeho straně. Dodavatel
  v takovém případě přebírá všechny náklady a nároky, včetně nákladů na případné právní a soudní projednávání a odvolání. V ostatním platí ustanovení právních a ostatních předpisů.
 10. Provedení prací
  Dodavatel je při realizaci zakázky povinen použít takové procesy, postupy, technologii a zařízení, které zajistí realizaci specifikovaných požadavků na produkt a jeho dodání. Jsou-li jako součást požadavků na produkt předepsány technické standardy (technické normy, pracovní instrukce zákazníka aj.), musí být aplikovány. 
  Pro zajištění kvality produktu je dodavatel povinen použít odpovídající postupy kontroly (vč. zkoušek, testů aj.) a být schopen o jejich výsledcích poskytnout odpovídající a průkazné doklady. Produkt může být uvolněn k dalšímu zpracování a zákazníkovi pouze tehdy, jsou-li splněny veškeré specifikované požadavky. Frentech Aerospace s.r.o. si vyhrazuje právo provést monitoring realizace zakázky a kontrolu jejích výstupů a to i v odpovídajících zařízeních dodavatele. Tento monitoring a kontrola však nezbavuje
  dodavatele odpovědnosti za kvalitu produktu a za splnění podmínek jeho dodání. Dodavatel je povinen zajistit, aby činnosti spojené s realizací zakázky, byly vykonávány pouze
  pracovníky s odpovídající kvalifikací. Bude-li to požadováno, poskytne písemné doklady o této kvalifikaci. Současně zajistí, aby si dotyční zaměstnanci byli vědomi svého podílu na kvalitě dodávaného produktu (procesu, služby), na jeho bezpečnosti, na nutnosti ochrany životního prostředí a své odpovědnosti za etické jednání ve vztahu k zákazníkovi.
  Požadavky na systémy managementu a kvalifikaci produktu (procesu), specifikované ve smlouvě nebo v objednávce, musí být ze strany dodavatele splněny a na vyžádání musí o tom být poskytnuty doklady, vystavené akreditovaným orgánem. Jsou-li ze strany Frentech Aerospace s.r.o. stanoveny požadavky na využití schválených dodavatelů
  (materiálu, produktu, procesu, služby apod.), musí být uplatněny. Výjimku může na základě zdůvodněné písemné žádosti potvrdit pouze odpovědný zástupce Frentech Aerospace s.r.o. Dodavatel je povinen identifikovat stávající a potenciální nebezpečí, ohrožující kvalitu produktu (procesu, služby) a/nebo termín jeho dodání, a přijmout taková opatření, která tato nebezpečí (rizika) vyloučí nebo  významně omezí na přijatelnou mez. O přetrvávajících rizicích, která by i přes přijatá opatření mohla vést
  k ohrožení kvality produktu a/nebo termínu dodání, je dodavatel povinen včas písemně informovat odpovědného zástupce Frentech Aerospace s.r.o. a to ještě před podpisem smlouvy nebo potvrzením objednávky. O rizicích vzniklých v průběhu realizace zakázky je dodavatel povinen včas písemně informovat odpovědného zástupce Frentech Aerospace s.r.o. a akceptovat jeho rozhodnutí. Osoby, které při plnění smlouvy vykonávají práce v prostorách firmy Frentech Aerospace s.r.o. musí dbát na dodržování všech předpisů a směrnic Frentech Aerospace s.r.o. Společnost Frentech Aerospace s.r.o. neručí za úrazy, které se těmto osobám v prostorách firmy, pokud nebudou zapříčiněny úmyslným nebo nedbalým porušením povinností ze strany Frentech Aerospace s.r.o.
 11. Poskytnutí materiálu a dílů
  Materiály, díly, sestavy apod., poskytnuté společností Frentech Aerospace s.r.o., zůstávají jejím vlastnictvím a mohou být použity pouze v souladu s podmínkami dohody. Zpracování dodaných materiálů a montáž sestav z poskytnutých dílů může být provedeno pouze pro společnost Frentech Aerospace s.r.o. Společnost Frentech Aerospace s.r.o je spoluvlastníkem celého výrobku a to v poměru daném vztahem hodnoty poskytnutého materiálu (dílů) k hodnotě celého výrobku.
 12. Komunikace a součinnost
  Dodavatel určí odpovědného zástupce kompetentního k jednání s Frentech Aerospace s.r.o. a zajistí, aby se problémy, týkající se zakázky, komunikovaly pouze prostřednictvím tohoto zástupce příp. jím určeného pracovníka. Kompetentní pro komunikaci s dodavatelem ze strany Frentech Aerospace s.r.o. je manažer projektu a manažer nákupu a logistiky příp. těmito osobami určení pracovníci. Závěry komunikace, týkající se kvality produktu, termínů dodání případně dalších požadavků je nutné potvrdit
  oběma stranami písemnou formou.
 13. Přenos informací a zachování tajemství
  Požadavky, stanovené ze strany Frentech Aerospace s.r.o. ve smlouvě, v objednávce nebo v těchto všeobecných nákupních podmínkách, je dodavatel povinen přenést na další články svého dodavatelského řetězce, jestliže jsou v rámci realizace zakázky využity. Rozsah předávaných informací musí být úměrný povaze a rozsahu produktu (procesu, služby), který má být poskytnut. Všechny obchodní nebo technické informace (včetně značky, informaci o převzatých předmětech, dokumentech, software, jiné znalosti, vědomosti a zkušenosti), poskytnuté společností Frentech Aerospace s.r.o., podléhají utajení a mohou být poskytnuty jen takovým osobám dodavatele a pouze
  v takovém rozsahu, aby mohly být splněny požadavky na dodávku. Tyto informace jsou výlučným vlastnictvím společnosti Frentech Aerospace s.r.o. Bez jejího písemného souhlasu nesmějí být rozmnožovány nebo použity pro jiné vlastní účely dodavatele. Výjimku tvoří pouze informace veřejně přístupné. Na základě požadavku Frentech Aerospace s.r.o. musí být všechny jí poskytnuté informace (včetně kopií  nebo nákresů) resp. předané předměty bez prodlení a v úplném stavu zaslány zpět nebo zničeny. Společnost Frentech Aerospace s.r.o. se vyhrazuje všechna práva k takovým informacím. Výrobky, které jsou zhotoveny podle podkladů společnosti Frentech Aerospace s.r.o. (nákresů, modelů apod.), podle jejich údajů nebo s jejími prostředky, nemohou být ani použity dodavatelem ani nabídnuty nebo dodány třetí osobě. Toto platí také pro tištěné objednávky a jiné písemné podklady předané či poskytnuté společností Frentech Aerospace s.r.o.
 14.  Místo plnění
  Místem plnění je jakékoli místo, na které je zboží dodáno v souladu s objednávkou.
 15. Všeobecná ustanovení
  Pro řešení případných sporů platí výlučně právo ČR, není-li dohodou stanoveno jinak.

 

Tento dokument ke stažení zde