Politika organizace
  1. Uspokojování potřeb našich zákazníků (dodávky v požadované kvalitě a požadovaných termínech doplněné komplexním servisem) při dodržování podmínek bezpečné, zdraví a životní prostředí nepoškozující práce, je společným cílem vedení a všech zaměstnanců společnosti Frentech Aerospace s.r.o.
  2. Péče o kvalitu produktů, služeb a veškerých činností je garantována funkčním, účinným, efektivním a stále zdokonalovaným systémem managementu podle požadavků norem ISO 9001 a AS 9100. Systém managementu je budován tak, aby vytvářel bezpečné a zdraví nepoškozující pracovní prostředí, a neustále zlepšoval environmentální profil společnosti v souladu s požadavky platné legislativy a normy ISO 14001.
  3. Schopnost pružného reagování na potřeby zákazníků, kvalita produktů a péče všech zaměstnanců o neustálé zvyšování produktivity práce jsou cesty k prosazení se na stále náročnějším trhu. Zlepšováním všech procesů a posilováním jejich spolehlivosti usilujeme o udržení stabilní pozice mezi předními dodavateli precizních dílů a subsystémů do vysoce sofistikovaných odvětví, jako jsou zejména letecký a vesmírný průmysl.  
  4. Největším bohatstvím společnosti jsou její zaměstnanci. Věnujeme pozornost rozvoji jejich odborné způsobilosti, motivace, pozitivního vztahu k práci a ke společnosti jakož i k jejím zákazníkům.    
  5. Orientace na plnění potřeb a očekávání zákazníků je podepřena silným technickým a technologickým zázemím společnosti. Usilujeme o vybudování moderního strojového parku, odpovídající infrastruktury a systému technických prostředků řízení, které umožní splnit požadavky zákazníků. Dbáme na účelné doplňování a obměnu technických zařízení a prostředků, jejich pravidelnou údržbu a na plné využívání jejich kapacit. Významným kritériem tohoto úsilí je i zvyšování úrovně bezpečnosti práce a prevence znečištění životního prostředí.
  6. Zárukou kvalitních produktů a služeb je také výběr dodavatelů a rozvoj spolupráce s nimi.

Za naplněním všech prvků Politiky Frentech Aerospace s.r.o. stojí všichni zaměstnanci podporovaní vedením organizace.